New York Pizza Department

Regulamin konkursu organizowanego

przez New York Pizza Department S.A.

(dalej: „Regulamin”)

§1

[Postanowienia ogólne]

 1. Organizatorem konkursu „#KibicuJEMY razem z #NewYorkPizzaDepartment” (dalej: „Konkurs”) jest New York Pizza Department spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000706584, REGON: 368200432, NIP: 6762535760, kapitał zakładowy 720.000,00 zł w całości opłacony (dalej: „Organizator”).
 2. Zadaniem konkursowym jest wybór piłkarza, oraz kreatywne opisanie dlaczego powinien otrzymać wyróżnienie za zaangażowanie podczas Mistrzostw 2022 (dalej: „Opinia”) oraz dokonanie zamówienia za pośrednictwem strony https://nowojorska.pizza/ (dalej: „Zamówienie”).
 3. Przystąpienie do Konkursu (przesłanie zgłoszenia w sposób określony w §2 ust. 1 Regulaminu) oznacza akceptację przez uczestnika konkursu (dalej: „Uczestnik”) wszystkich warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Konkurs odbywa się na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Początek Konkursu zostanie ogłoszony na oficjalnym fanpage’u sieci „New York Pizza Department” na portalu Facebook.com (https://www.facebook.com/NYPDsiec/) – (dalej: „Fanpage”) w poście konkursowym zawierającym Regulamin oraz zwięźle przedstawiającym podstawowe założenia Konkursu (dalej: „Post Konkursowy”).
 6. Konkurs odbywa się od 9 grudnia (od godziny opublikowania Postu Konkursowego) do 18 grudnia 2022 roku (do godziny 23:59).

§2

[warunki uczestnictwa w Konkursie]

 1. Uczestnikiem jest osoba, która spełni łącznie następujące warunki:
  1. w terminie określonym w §1 ust. 6 Regulaminu złoży Zamówienie za pośrednictwem portalu wskazanego w §1 ust. 2 Regulaminu (które zostanie zrealizowane) oraz otrzyma spersonalizowany numer zamówienia identyfikujący dane Zamówienie (dalej: „Numer Zamówienia”);
  2. dokona zgłoszenia konkursowego poprzez opublikowanie komentarza na Fanpage’u, pod specjalnie do tego utworzonym przez Organizatora Postem Konkursowym – komentarz będzie zawierał Opinie, które mogą przybrać dowolnie wybraną przez Uczestnika formę (opinie słowne, opinię w formie zdjęcia, w formie grafiki itp.) (dalej: „Zgłoszenie Konkursowe”).
 2. Uczestnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika konta na portalu Facebook.com. Zgłoszenie Konkursowe może zostać dokonane jedynie z prywatnego profilu użytkownika portalu Facebook.com.
 4. Zgłoszenie Konkursowe nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu, regulaminu portalu Facebook.com ani dobrych obyczajów, a w szczególności nie może:
 1. promować przemocy lub zachowań sprzecznych z dobrymi obyczajami;
 2. zawierać treści naruszających dobre obyczaje (np. wulgaryzmów);
 3. naruszać renomy Organizatora oraz marki Coca-Cola;
 4. zawierać oznaczeń (w szczególności znaków towarowych) podmiotów trzecich – nie dotyczy to oznaczeń związanych z Organizatorem oraz marką Coca-Cola;
 5. naruszać wizerunku lub innych dóbr osobistych osób trzecich;
 6. przedstawiać produktów alkoholowych, wyrobów tytoniowych lub substancji, o których mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
 1. Uczestnikami nie mogą być pracownicy Organizatora oraz podmiotów biorących udział na jego zlecenie w realizacji Konkursu oraz ich małżonkowie, krewni i powinowaci w linii prostej, krewni i powinowaci boczni do drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia.
 2. Uczestnik dokonując Zgłoszenia Konkursowego oświadcza, że jest autorem Opinii i nie narusza praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw osobistych lub majątkowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

§3

[zasady Konkursu]

 1. Zgłoszenia Konkursowe mogą być dokonywane jedynie w sposób określony w §2 ust. 1 Regulaminu. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę Opinii dostarczonych mu w inny sposób.
 2. Organizator przy rozstrzyganiu Konkursu nie będzie brał pod uwagę również Zgłoszeń Konkursowych opublikowanych przez Uczestników, którzy nie spełnili warunków określonych w §2 ust. 1 – 3 oraz §2 ust. 5 Regulaminu.
 3. Organizator ma prawo do weryfikacji Numeru Zamówienia Uczestnika.
 4. Uczestnik jest zobowiązany na prośbę Organizatora okazać Numer Zamówienia oraz podać miejscowość, w której dokonał Zamówienia.
 5. Każdy Uczestnik może dokonać dowolnej liczby Zgłoszeń Konkursowych.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, którzy:
 7. opublikowali Zgłoszenie Konkursowe:
 1. naruszające przepisy prawa, regulamin portalu Facebook.com lub dobre obyczaje;
 2. mogące mieć negatywny wpływ na wizerunek lub renomę Organizatora lub marki Coca-Cola;
 3. promujące przemoc lub zachowanie sprzeczne z dobrymi obyczajami;
 4. zawierające treści naruszających dobre obyczaje (np. wulgaryzmy);
 5. do którego nie przysługują im autorskie prawa majątkowe i osobiste;
 6. zawierające oznaczenia (w szczególności znaki towarowe) podmiotów trzecich – nie dotyczy to oznaczeń związanych z Organizatorem oraz marką Coca-Cola;
 7. naruszające wizerunek osób trzecich;
 8. przedstawiające produkty alkoholowe, wyroby tytoniowe lub substancje, o których mowa w Ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.
 1. opublikowali na Fanpage’u komentarz zawierający treści naruszające przepisy prawa, regulamin portalu Facebook.com lub dobre obyczaje;
 2. w inny sposób naruszyli postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa w związku z uczestnictwem w Konkursie.
 3. Wykluczenie Uczestników z Konkursu w oparciu o ww. przesłanki może nastąpić na każdym etapie trwania Konkursu oraz po zakończeniu Konkursu.

§4

[Jury i nagrody]

 1. Organizator powołuje jury konkursu (dalej: „Jury Konkursu”), w skład którego wchodzą osoby wybrane przez Organizatora.
 2. Jury Konkursu dokonuje oceny wszystkich prawidłowo dokonanych Zgłoszeń Konkursowych oraz decyduje o przyznaniu nagród.
 3. Jury Konkursu wyłoni trzydziestu siedmiu zwycięzców Konkursu (dalej łącznie: „Zwycięzcy Konkursu” lub indywidualnie: „Zwycięzca Konkursu”), Jury Konkursu dokonując wyboru Zwycięzców Konkursu kierować będzie się kryterium największej kreatywności Opinii.
 4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 15 stycznia 2023 r. poprzez publikację postu na Fanpage’u, z zastrzeżeniem możliwości przedłużenia czasu trwania Konkursu. Decyzja Jury jest ostateczna i nie musi być uzasadniana.
 5. Nagrodami w Konkursie (dalej łącznie: „Nagrody” lub oddzielnie: „Nagroda”) są:
 1. 1x Konsola MICROSOFT Xbox Series S + gra FIFA’23 – miejsce 1;
 2. 10x Zestaw Kibica – KOC + MISTRZOWSKA TORBA COCA-COLA – miejsca 2-11;

Nagrody nie podlegają wymianie lub zamianie na inne nagrody, w szczególności nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

 1. Do każdej z Nagród (z zastrzeżeniem zdania trzeciego) Zwycięzcy Konkursu otrzymują dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto przyznanej im Nagrody. Dodatkowa nagroda pieniężna zostanie w całości przeznaczona na pokrycie przez Organizatora 10% zryczałtowanego podatku dochodowego. W przypadku, gdy nie wystąpi obowiązek pobrania 10% zryczałtowanego podatku dochodowego, dodatkowa nagroda pieniężna nie przysługuje.
 2. Zwycięzcy Konkursu będą zobowiązani do okazania Organizatorowi Numeru Zamówienia w celu jego weryfikacji oraz wskazania miejscowości w której dokonali Zamówienia. Nagroda nie przysługuje Zwycięzcom Konkursu, którzy nie będą posiadać Numeru Zamówienia albo ich Numer Zamówienia będzie nieprawidłowy lub został podany wcześniej przez innego Uczestnika.
 3. Nagroda nie przysługuje również Zwycięzcom Konkursu, którzy posiadają prawidłowy Numer Zamówienia, jednak z jego weryfikacji wynika, że Zamówienie nie zostało dokonane w terminie określonym w §1 ust. 6 Regulaminu.
 4. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani przesłać drogą mailową na adres tomek@nypdpizza.pl informacje niezbędne do obliczenia i odprowadzenia należnego podatku, a także dane takie jak: numer telefonu, adres, na który ma zostać dostarczona Nagroda, w tym numer paczkomatu, do którego może zostać nadana przez Organizatora Nagroda. Dodatkowo, jeżeli powiązana z kontem użytkownika w serwisie Facebook nazwa Uczestnika nie wskazuje tożsamości Zwycięzcy Konkursu, jest on także zobowiązany wskazać swoje imię i nazwisko. Niedostarczenie wymienionych informacji we wskazanym terminie oznacza wygaśnięcie prawa do Nagrody.
 5. Nagrody zostaną dostarczone Zwycięzcom Konkursu, za pośrednictwem firm kurierskich, pocztą lub w inny sposób wybrany przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia weryfikacji przez Organizatora Numeru Zamówienia. Organizator może zdecydować, że odbiór Nagród nastąpi w jednym z lokali należących do sieci „New York Pizza Department”.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia Nagród z przyczyn dotyczących Zwycięzców Konkursu, takich jak podanie błędnego adresu, numeru paczkomatu lub nieodebranie przesyłki.

§5

[Prawa autorskie]

 1. Każdy Uczestnik, dokonując Zgłoszenia Konkursowego oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do Opinii jeśli te stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Z chwilą zamieszczenia przez Uczestnika Opinii pod Postem Konkursowym Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, pięcioletniej (która po tym okresie przechodzi w licencję na czas nieoznaczony), nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Opinii. Licencja jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
 1. zwielokrotnianie i utrwalanie dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie zapisu cyfrowego;
 2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 3. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Na podstawie licencji, o której mowa powyżej, Organizatorowi przysługuje prawo korzystania z Opinii w celach promocyjnych i marketingowych.
 2. Organizator otrzymuje prawo udzielania sublicencji na korzystanie z Opinii w celach, o których mowa w ust. 3.
 3. Uczestnik zapewnia, że wszystkie Opinii, które zamieścił pod Postem Konkursowym nie naruszają niczyich praw, w szczególności praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 4. Organizator uprawniony jest do dokonywania dowolnych przeróbek Opinii i łączenia ich z innymi materiałami.

§6

[prawa producenckie oraz prawo do artystycznego wykonania]

 1. Uczestnik może dokonać Zgłoszenia Konkursowego poprzez zamieszczenie Opinii pod Postem Konkursowym w formie nagrania audio lub wideo (dalej: „Nagranie”).
 2. Jeżeli Opinia zamieszczone pod Postem Konkursowym stanowią fonogram lub wideogram, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, pięcioletniej (która po tym okresie przechodzi w licencję na czas nieoznaczony), nieograniczonej terytorialnie licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na korzystanie z praw producenta fonogramu i wideogramu, o których mowa w art. 94 Ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych, tj. w szczególności do prawa do stosownego wynagrodzenia w przypadku nadawania, reemitowania lub odtwarzania wprowadzonego do obrotu fonogramu lub wideogramu oraz praw w zakresie:
 1. zwielokrotniania określoną techniką;
 2. wprowadzenia do obrotu;
 3. najmu oraz użyczania egzemplarzy;
 4. publicznego udostępniania fonogramu lub wideogramu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Z chwilą zamieszczenia przez Uczestnika Opinii pod Postem Konkursowym Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, pięcioletniej (która po tym okresie przechodzi w licencję na czas nieoznaczony), nieograniczonej terytorialnie licencji (z prawem do udzielania sublicencji) na prawo do korzystania z artystycznego wykonania (dalej: „Wykonanie”) Nagrania (w tym także licencję do pobierania prawa do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 86 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 2. Licencja udzielona Organizatorowi w zakresie praw do Wykonania obejmuje wszystkie kraje świata oraz wszystkie znane pola eksploatacji, w szczególności:
 1. wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
 2. wprowadzanie do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy, na których Wykonanie utrwalono;
 3. nadawanie, reemitowanie oraz odtwarzanie, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publiczne udostępnianie utrwalenia Wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 4. Pozostałe postanowienia zawarte w §5 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Wykonania, jeżeli zezwalają na to przepisy prawa.

§7

[zgoda na wykorzystanie wizerunku]

 1. W momencie zamieszczenia przez Uczestnika Opinii pod Postem Konkursowym (jeżeli opinia zawierają wizerunek Uczestnika) Uczestnik wyraża zgodę na rozpowszechnianie i korzystanie z jego wizerunku zawartego w Opinii bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, w całości i w części, w szczególności celach takich jak:
 1. marketing i promocja działalności Organizatora oraz kontrahentów Organizatora związanych z marką Coca-Cola;
 2. informowanie o działalności Organizatora oraz kontrahentów Organizatora związanych z marką Coca-Cola.
 1. Zgoda obejmuje możliwość udostępnienia wizerunku zarówno w materiałach cyfrowych, jak i drukowanych, w tym w szczególności udostępnianie go na stronach internetowych Organizatora oraz kontrahentów Organizatora związanych z marką Coca-Cola, na profilach Organizatora oraz kontrahentów Organizatora związanych z marką Coca-Cola prowadzonych w mediach społecznościowych.
 2. Niniejsza zgoda obejmuje zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Zgoda na korzystanie z wizerunku zostaje udzielona przez Uczestnika na czas nieograniczony.
 4. W przypadku, gdy zamieszczone pod Postem Konkursowym Opinii zawierają wizerunek innej osoby (osoby trzeciej, innej niż Uczestnik), Uczestnik zamieszczając Opinie pod Postem Konkursowym, oświadcza, że uzyskał od tej osoby zgodę na korzystanie z jej wizerunku na zasadach określonych w ust. 1-4. W przypadku skierowania przez taką osobę roszczeń lub żądań w stosunku do Organizatora lub jego kontrahenta, Uczestnik, który wykorzystał wizerunek takiej osoby bez zgody zobowiązany będzie zwolnić Organizatora lub kontrahentów Organizatora związanych z marką Coca-Cola z odpowiedzialności za wykorzystanie wizerunku w przypadku wystąpienia przez taką osobę z roszczeniami.

§8

[Dane osobowe]

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przetwarzania oraz sposoby ochrony danych, w tym danych osobowych Uczestników Konkursu.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Konkursu jest New York Pizza Department spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000706584, REGON: 368200432, NIP: 6762535760, kapitał zakładowy 720.000,00 zł opłacony w całości, e-mail: tomek@nypdpizza.pl.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), a także zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. W ramach Konkursu przetwarzane są następujące dane:
 1. dane osobowe Uczestnika w postaci imienia i nazwiska lub innego oznaczenia konta, którym Uczestnik posługuje się na portalu Facebook.com;
 2. dane ujawnione przez Uczestnika podczas procedury konkursowej;
 3. wizerunek.
 1. Organizator przetwarza dane osobowe podane przez Uczestników w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz dla celów informowania i promocji o własnej działalności. Podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest uzasadniony interes administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Dokonanie Zgłoszenia Konkursowego oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu umożliwienia mu wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Administrator przechowuje dane maksymalnie przez okres 3 lat od dnia dokonania Zgłoszenia Konkursowego.
 4. Dane osobowe mogą być udostępnione podwykonawcom dostarczającym Administratorowi infrastrukturę informatyczną, podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi marketingowe lub informatyczne oraz innym podmiotom, które współpracują z Administratorem przy organizacji Konkursu.
 5. Administrator może udostępnić dane odbiorcom jego działań marketingowych, a także klientom i innym podmiotom takim jak użytkownicy portali społecznościowych, czy osoby odwiedzające jego stronę internetową.
 6. Administrator może korzystać z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty, które mają swoje siedziby w USA, a więc poza Unią Europejską. W związku z tym dane mogą być przekazywane do tego kraju. Administrator korzysta wyłącznie z usług informatycznych dostarczanych przez podmioty mających siedzibę w krajach, co do których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają one odpowiedni poziom ochrony lub z podmiotów przetwarzających dane osobowe na podstawie Standardowych Klauzul Umownych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 RODO, zawartych między Administratorem, a tym podmiotem.
 7. Administrator zapewnia ochronę danych osobowych, które przetwarza. W szczególności Administrator stosuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. Przede wszystkim dane są zabezpieczone przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 8. Osobie, której dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
 1. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo do otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych osobowych;
 4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych;
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W celu skorzystania z jakiegokolwiek prawa, o którym mowa wyżej, osoba, której dane dotyczą może skierować do Administratora żądanie pisemnie
  na adres New York Pizza Department spółka akcyjna, ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: tomek@nypdpizza.pl

§9

[Postanowienia końcowe]

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie na adres New York Pizza Department spółka akcyjna, ul. Kapelanka 12, 30-347 Kraków lub na adres email: tomek@nypdpizza.pl
 2. Organizator Konkursu ma prawo dokonać przedłużenia czasu trwania Konkursu o 2 tygodnie. O przedłużeniu czasu trwania Konkursu Organizator poinformuje na Fanpage’u.
 3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany ani związany z serwisem Facebook.com.
 4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją Konkursu.
 5. W czasie trwania Konkursu Uczestnicy mogą otrzymać od Organizatora wiadomości zawierające zasady Konkursu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku, gdy żadne Zgłoszenie Konkursowe nie spełni warunków niniejszego Regulaminu.
 8. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 9. Regulamin został sporządzony 20 września 2022 r.